Strona główna
Ukaza?? si? nowy felieton Jacka Ryka??y w magazynie Style

2013-04-05

Jak niemal codziennie jad? samochodem przez Katowice i my??l? o tym jakiego pecha ma to miasto...

 

 

KATOWICE MIASTO OGROD??W

 

 

Jak niemal codziennie jad? samochodem przez Katowice i my??l? o tym jakiego pecha ma to miasto. Ostatnio dosy? cz?sto tak my??l?, szczeg??lnie teraz gdy wyci?to wszystkie drzewa na Korfantego i gdy podobno (tak pisz? gazety)nikt nie widzia?? plan??w przebudowy rynku. To biedne miasto, w kt??rym mieszka??cy nie maj? najmniejszego znaczenia. A mo??e nie zale??y im?? Jestem  zwi?zany z Katowicami, g????wnie zawodowo, bo najpierw studia na Akademii, potem nieprzerwanie trzydzie??ci kilka lat pracy w niej jako belfer, a jednak wci??? nie potrafi? my??le? o tym mie??cie jak o kim?? bliskim. Jest we mnie dobra wola, staram si?, a jednak?? Bardzo podobaj? mi si? kamienice Katowic, wyszukane i tajemnicze, jak przyklejone do siebie pa??ace,  mimo to ca??o???, czyli ulice na kt??rych stoj? nie dzia??aj? na mnie pozytywnie. Przygn?biaj? raczej. To przestrze?? samotno??ci. Tu dalej decydenci nie potrafi? my??le? kategoriami przestrzeni przyjaznej ludziom. Raczej odfajkowuj? zadania.

 

Mam mocny zwi?zek emocjonalny z paroma miejscami w Katowicach, Teatrem ??l?skim z Galeri? BWA, bez w?tpienia tak , ale to s? ludzie. Ludzie kt??rych lubi? i ceni?. Plac przed Teatrem i ulica Korfantego tworz? tak depresyjny obszar dla mojej psychiki, ??e zawsze staram si? opu??ci? go mo??liwie jak najszybciej.

 

Pomimo dwudziestu kilku lat przemian w Katowicach wci??? nie ma miejsc  do kt??rych si? wraca z przyjemno??ci?, za kt??rymi si? t?skni, tu Rynek a raczej jego brak jest tylko dy??urnym przyk??adem. Zbudowany, za wielkie pieni?dze tunel, kt??ry sam w sobie jest ??wietny, ma jedn? istotn? wad?. Praktycznie nie ???czy si? z Gierk??wk? czyli najwa??niejszym szlakiem komunikacyjnym. To znaczy ???czy si? tak jak trzydzie??ci lat temu. Wyjazd z Katowic w kierunku Warszawy pomi?dzy pi?tnast? a osiemnast? codziennie wi???e si? z ryzykiem wyl?dowania na ortopedii i nagminnym ??amaniem przepis??w przez wszystkich, inaczej si? nie da, a pokonanie odleg??o??ci pomi?dzy Rondem a Bogucick? trwa godzin?. Za chwil? oddane zostan? Muzeum ??l?skie i Centrum Kongresowe, i co nikt o tym nie pomy??la?? wcze??niej?

Przyk??ady mo??na by mno??y?, ale przecie?? wszystkie je znamy doskonale.

 

I nie por??wnuj? Katowic z Wroc??awiem, Poznaniem, Gda??skiem czy Rzeszowem bo to ju?? nie nasza liga, ale niedawno mia??em wystaw? w Kielcach. Bardzo sympatyczne, ??adne miasto gdzie w samym centrum mo??na usi???? w??r??d zieleni, lub p??j??? na spacer. Przyjemny! Maj? nawet pomnik Jimmiego Hendricksa!

 

My??l? sobie, ??e odk?d odszed?? Micha?? Smolorz nie ma mi kto zrobi? wyk??adu o ??l?skiej , zdystansowanej, racjonalnej m?dro??ci , w kt??r? coraz trudniej mi wierzy?. Jakby ma??o by??o tej zimy i depresji, wczoraj znalaz??em na moim facebooku zdj?cie. Na nim wielka kupa ??ci?tych na Korfantego drzew, w tle rynek i logo ??Katowice miasto ogrod??w?. Zabawne? Nie, to tylko ponury ??art.

 

Dwa dni temu dosta??em na facebooka zdj?cie wielkiej kupy drzew ??ci?tych na Korfantego z podpisem ??Katowice - miasto ogrod??w?.  W tle wida? rynek. Ponury ??art.

 

 

?r??d??o: magazyn Style, kwiecie?? 2013

Copyright Jacek Rykała ©