Strona główna

 

Jacek Ryka??a. Malarz, poeta, re??yser, dramaturg.

Uko??czy?? Akademi? Sztuk Pi?knych w Krakowie Wydzia?? Grafiki w Katowicach w 1976 r.

Jest profesorem zwyczajnym. Na Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach prowadzi Pracowni? Malarstwa.

www.jacekrykala.com

 

Mia?? ponad 70 wystaw indywidualnych. Wa??niejsze z nich:

1977     Galeria ??Katowice? ZPAP ?? PSP, Katowice

1981     Galeria Sztuki Wsp????czesnej BWA Katowice

1984     Galeria O. N., Pozna??

1987     BWA Krak??w; BWA Katowice; BWA Pozna??

1988     Galeria ??Zapiecek?, Warszawa

            Galeria 37 milion??w TVP Warszawa

1989     Galeria ASP, Krak??w

1990     Dijkstra Gallery, Amsterdam

1991     ??Espace ?? Temps? Gallery, Pary??

1992     F-15 Gallery, Moss, Norwegia ?? retrospektywa

1993     BWA Cz?stochowa;

            BWA Zielona G??ra

            ??Mada? Galerie, Karlsruhe

1994     Galerie A, Stuttgart

            Galeria ??Artemis??, Krak??w

1995     ??Podszepty dzielnicy Sielec? obrazy z lat 1985-1995, BWA Katowice

1996     ??Podszepty dzielnicy Sielec? Pa??stwowa Galeria Sztuki, ???d??

            ??Podszepty dzielnicy Sielec? Instytut Polski, Wiede??

            ??Podszepty dzielnicy Sielec? Galeria ??Zapiecek?, Warszawa

            ??Podszepty dzielnicy Sielec? Muzeum Okr?gowe, Toru??

            Galeria Pokaz, Warszawa

1997     Miskolci Galeria, Miskolc, W?gry

            Ecole des Beaux ?? Arts, Saint Etienne, Francja

1998     ??L??nienie? Centrum Sztuki ??Studio?, Warszawa

            ??Kochankowie z ulicy Kaliskiej? Galeria ??Zapiecek?, Warszawa

1999     Galeria Radia Katowice

            ??Ch??opcy z B?dzina? Galeria ??Czas?, B?dzin

            Galeria ??Obecna? Miejskie Centrum Kultury, Jaworzno

2000     ??L??nienie? Instytut Polski, Rzym

2001     ??Prosz? zamyka? drzwi? Galeria ??Zapiecek?, Warszawa

            Jacek Ryka??a, ...Popo??udnia niedzielne napi?te cisz? pustych ulic i plac??w..., Muzeum w Sosnowcu

2002     Jacek Ryka??a, ...Popo??udnia niedzielne napi?te cisz? pustych ulic i plac??w..., MuzeumNarodowe w Krakowie,

            Gmach G????wny

2003     Jacek Ryka??a, Bilder, Objekte, Collagen Stadmuseum D??sseldorf, Niemcy

2004     Jacek Ryka??a, Arrested Time ?? painting, graphics TW007 Art Gallery New York USA

            Jacek Ryka??a, Teatr ??l?ski im. St. Wyspia??skiego, Foyer Du??ej Sceny

            Mg??a ?? inspiracje ??ydowskie, Galeria KNST Marcho??t Katowice

2005     Jacek Ryka??a, Instytut Polski, Bratys??awa, S??owacja

            ??Rzeczy niewa??ne, wydarzenia b??ahe?, Galeria ??Zapiecek?, Warszawa

2006     Jacek Ryka??a, ??Cose poco importanti arrenimente insignificanti?, Galleria d??arte Polacca, Bologna, W??ochy

2008     Raj utracony ?, Wyb??r prac 1977- 2007, Galeria Sztuki Wsp????czesnej BWA, Katowice

            Jacek Ryka??a Malarstwo, wystawa indywidualna, Galeria Hortar, Tarn??w, w zwi?zku z wystaw? prezentacja

            sztuki Jacka Ryka??y w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

            ??Bramy B?dzina?, Muzeum Zag???bia w B?dzinie.

2009     ??Tableau?? mowa wygnana? (wraz z A. Tobisem i I. Walczakiem), Galeria Kameralna S??upsk, Ba??tycka Galeria

            Sztuki Wsp????czesnej.

2010     Ch??odne poranki, Galeria Krypta u Pijar??w, Krak??w.

            ??????te ??wiat??o pustych miejsc ?? jubileuszowa wystawa z okazji 60 lecia. Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek    

            Sielecki Sosnowiec.

2011     ??????te ??wiat??o pustych miejsc ?? BWA Kielce.

2013     Teatrzyk paniczny czyli opowie??ci z kuchni ?? Galeria Foyer Teatr ??l?ski w Katowicach.

2015     Wystawa indywidualna w Galerii Akcent w Pa??stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Bia??ej.

2016     Pracownia przybor??w podr????nych ?? wystawa jubileuszowa 40 lat dzia??alno??ci artystycznej, Galeria Rondo 
            
            Sztuki, Katowice.

2016     Wydawnictwo ??l?sk wydaje ksi???k? Jacek Ryka??a ??Rzeczy niewa??ne, wydarzenia b??ahe? z moimi tekstami 
          
            literackimi, 200 stron.

2016     Wystawa indywidualna ????????te ??wiat??o pustych miejsc? z cyklu Klasycy sztuki polskiej, Galeria Katarzyny

            Napi??rkowskiej, Warszawa.

2017     Pracownia przybor??w podr????nych, BWA, Sieradz.

2017     Wystawa indywidualna ??Jacek Ryka??a?, Miejska Galeria Sztuki, Ko??obrzeg.

2018     Wystawa indywidualna ??Rzeczy niewa??ne ?? wydarzenia b??ahe?, Galeria na styku, Centrum Kultury, Chrzan??w.

2018     Wystawa indywidualna ????????te ??wiat??o pustych miejsc? Galeria Obok, Teatr Ma??y, Tychy.

           

W latach 1976-2019 wzi??? udzia?? w ponad 300 wystawach zbiorowych na ca??ym ??wiecie, mi?dzy innymi:

1978, 1988  I i IV Mi?dzynarodowe Triennale Rysunku, Wroc??aw

1981     Fritiska Roster Fran Polen ?? Konstmuseet, Ystad

1978, 1980, 1986, 1988  IX, X, XIII, XIV Festiwal Polskiego Malarstwa Wsp????czesnego, Szczecin

1981     Polska ?? krajobraz, ludzie, idee, Sopot

1980     Rysunek i komentarz, Muzeum Okr?gowe, Radom

1981     Rysunek i opis, Muzeum Okr?gowe, Radom

1983     2-eme Convergence Jeune Expression ?? Grand Palais, Pary??

1984     Polonya cagas resim seqesi, Ankara, Istambu??

1985     Internationale Kunstbiennale, ??Seetal?, Szwajcaria

1989     I Biennale Sztuki M??odych ??Droga i prawda?, Ko??ci???? ??w. Krzy??a, Wroc??aw,

1986     8 Miedun??rodne Bien??le Malby, Kosice (CSRS)

1988     I Biennale Ma??ych Form Malarskich, Toru??

1988     Arsena?? ??88, Og??lnopolska Wystawa M??odej Plastyki, Warszawa

1988     Festiwal Sztuki, Moskwa

1989     ??Den abne d?or?? Charlottenberg, Kopenhaga

1989     Rysunek, Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski, Warszawa

1989     ??Czerwone i bia??e?, Warszawa, Amsterdam

1990     Enklawa ?? Mi?dzynarodowe Targi Sztuki Interart, Pozna??

1992     10 lat p????niej, Muzeum Okr?gowe, Radom

2001     Europalia, Bruksela

2004     Directions in Art., TWOO7 Art Gallery, New York

2004     Triennale Grafiki Polskiej, Katowice

2004     Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w

2005     Triennale Grafiki Polskiej, Miskolc, W?gry

2005     Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Oldenburg, Niemcy

2006     D?br??wki 9 ?? Wok???? malarstwa w Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach, Muzeum ??l?skie, Katowice

2007     Re(ko)nesans malarstwa, Biennale Sztuki Wsp????czesnej, GCK Katowice

2008     Sztuka polska po 1945 roku. Mi?dzy ide? sztuki nowoczesnej a rzeczywisto??ci? i pami?ci?, Muzeum Sztuki

            Wsp????czesnej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

            Ogrody, Zamek Ksi????t Pomorskich w Szczecinie.

2009     Ogrody, Galeria El, Elbl?g

            Tableau... mowa wygnana, Galeria Kameralna, S??upsk

            Ikona w sztuce XX wieku, Galeria Krypta u Pijar??w, Krak??w

2011     Recykling the Iron Curtain, Kuhlhaus, Berlin

2009-2012   Szereg wystaw w ca??ej Polsce Forum Malarstwa Polskiego

2015     Wystawa ??P???NOC ?? PO?UDNIE? pedagodzy ASP Gda??sk i ASP Katowice ?? Szyb Wilson Katowice, marzec,

            kwiecie?? 2015 (2 obrazy i 2 obiekty)

2015     Wystawa z okazji XX - lecia Ars Cameralis, BWA Katowice

2015     Wystawa ??Z g???bi? Muzeum ??l?skie

2016    ??Fete Funebre? wystawa sztuki wsp????czesnej 14 artyst??w organizatorzy Muzeum Narodowe w Gda??sku i ASP

            Gda??sk, Zbrojownia Gda??sk. Instalacja ??St?????

2016    Wydawnictwo ??l?sk wydaje ksi???k? Jacek Ryka??a ??Rzeczy niewa??ne, wydarzenia b??ahe? z moimi tekstami 

           literackimi, 200 stron

2017    Wystawa Wok???? ikony, 14 artyst??w, Muzeum Po??udniowe Ziemi Podlaskiej, Bia??a Podlaska, instalacja + 1 obraz

2017    Publikacja czterech opowiada?? z mojej ksi???ki ??Rzeczy niewa??ne, wydarzenia b??ahe? w miesi?czniku ??L?SK, 

           a tak??e ok??adka ?? moja grafika pt.: Manek oraz reprodukcje czterech grafik wewn?trz numeru + obszerna 
         
           recenzja mojej ksi???ki (8 stron)

11.2018-03.2019 Praca ??L??NIENIE ?? Ch??opcy z B?dzina? wypo??yczona z Muzeum Narodowego w Krakowie ?? wystawa

                         ??Znaki wolno??ci. O trwaniu polskiej to??samo??ci?, Zamek Kr??lewski w Warszawie


W latach 1989-1996 jego prace by??y prezentowane na Targach Sztuki m.in.:

1989-96            Art Cologne

1990-96            Art Frankfurt

1991, 1994        Art Chicago

1991                 Art Los Angeles

1992                 Art Tokyo

                        Art Hamburg 90

                        Art Nicea 90

2005                 Art London

2007                 Arte Fierra, Bologna

 

Prace znajduj? si? w zbiorach:

Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie,

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ?odzi,

Muzeum ??l?skiego w Katowicach,

Muzeum Uniwersytetu Jagiello??skiego w Krakowie,

Muzeum Okr?gowego w Radomiu, Bydgoszczy,

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej G??rze,

Muze??w Miejskich w Katowicach, Sosnowcu, Jaworznie, Chorzowie,

Centrum Sztuki ??Studio? w Warszawie,

Muzeum Zamek G??rk??w w Szamotu??ach - Galeria obraz??w na desce,

w kolekcji Volkera Feierabendta przeznaczonej dla Sprengel Museum w Hanowerze, w Stadtmuseum Dusseldorf,

oraz w kolekcjach prywatnych, w kilkudziesi?ciu krajach ??wiata.

 

Otrzyma?? kilkadziesi?t nagr??d i wyr????nie?? m.in.:

1980                 I Nagrod? w Og??lnopolskim Konkursie Malarstwa im. Z. R. Pomorskiego, Katowice,

1980, 1988        nagrody na X i XV Festiwalu Malarstwa Polskiego, Szczecin,

1981                 nagrod? na wystawie ??Polska ?? krajobraz, ludzie, idee?, Sopot,

1980, 1986        nagrody w konkursie na obraz im. J. Spychalskiego, Pozna??,

1978, 1980        medale na Og??lnopolskich Wystawach Malarstwa ??Bielska Jesie???, Bielsko-Bia??a,

1985                 wyr????nienie na Internationale Kunstbiennale ??Seetal? w Szwajcarii,

1989                 nagroda na I Biennale Sztuki M??odych ??Droga i prawda?, Ko??ci???? ??w. Krzy??a, Wroc??aw,

1989                 Arsena?? ??88 Warszawa, wyr????nienie,

1992                 nagroda Miasta Sosnowca za dzia??alno??? artystyczn? za rok 1992.

 2011                Srebrny Medal Gloria Artis, Doroczna Nagroda Artystyczna Marsza??ka Wojew??dztwa ??laskiego.

2018                 ??l?ska Nagroda Naukowa za rok 2018.

Teatr :

4.06.2005  Prapremiera autorskiego spektaklu Jacka Ryka??y ??Dom przeznaczony do wyburzenia? w re??yserii autora,
                scena w Malarni, Teatr ??l?ski im. St. Wyspia??skiego w Katowicach.

10.2005     Prezentacja spektaklu ??Dom przeznaczony do wyburzenia? na Festiwalu Polskich Prapremier w Bydgoszczy.

12.2005     Prezentacja spektaklu ??Dom przeznaczony do wyburzenia? w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach 
                 G????wny. Spektaklowi towarzyszy??a r??wnie?? prezentacja obraz??w Jacka Ryka??y.

7.02.2007  Prapremiera sztuki Jacka Ryka??y ??Mleczarnia? w re??yserii autora, scena w Malarni, Teatr ??l?ski im. St.   
                Wyspia??skiego w Katowicach.

2.03.2012  Prapremiera sztuki Jacka Ryka??y "Ch??odne poranki" w re??yserii autora, Teatr Zag???bia w Sosnowcu.

 

Filmy telewizyjne o arty??cie :

- Galeria 38 milion??w, F. Kuduk, TVP Warszawa, 1988.

- Obrona, A. Geber, TVP Krak??w, 1989.

- Portrety ?? Jacek Ryka??a, J. Ko??odziejczyk, Katowice, 1992.

- Jacek Ryka??a, B. Bartkiewicz, TVP Katowice, 1993.

- Ryka??a w Bramie, J. Patyna, TVP Katowice, 1995.

- Podszepty dzielnicy Sielec, M. Durczok, TVP Katowice, 1995.

- Kto??, Canal +, 1996.

- Autorski program S. Piskora : Plejada, po??wi?cony w ca??o??ci Jackowi Rykale. TVP Katowice, 2005.

- Film dokumentalny pt.: ????????te ??wiat??o pustych miejsc?, autor: Beata Netz, 40 min, emisja TVP Kultura (dwukrotnie) i TVP Katowice (trzykrotnie), 2016.

 

Jego tw??rczo??? by??a omawiana w kilkuset artyku??ach, analizach i recenzjach. Powsta??o kilkana??cie prac magisterskich na temat jego tw??rczo??ci.

Copyright Jacek Rykała ©