Strona główna
Z RADOMSKICH ZBIOR??W: Malarstwo Jacka Ryka??y

2013-02-25

Powracamy do cyklu artyku????w, prezentuj?cych sylwetki tw??rc??w, kt??rych obrazy znajduj? si? w zbiorach radomskiego Muzeum Sztuki Wsp????czesnej. Aktualnie w muzeum dost?pna jest ekspozycja "Tre??ci i forma w sztuce wsp????czesnej. Wystawa edukacyjna". Mo??emy zobaczy? ciekawe zestawienia tematyczne obraz??w, rysunk??w, grafik, rze??b czy fotografii z kolekcji muzeum. Na wystawie zaprezentowane zosta??y r??wnie?? prace Jacka Ryka??y, kt??rego obrazy znajduj? si? w wielu kolekcjach na ca??ym ??wiecie.

 

Uko??czy?? krakowsk? Akademi? Sztuk Pi?knych, wydzia?? w Katowicach. Pracuje na macierzystej uczelni, teraz Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach, jest profesorem, by?? prorektorem. Nakr?cono o nim osiem film??w telewizyjnych zrealizowanych przez TVP Warszawa, Krak??w, Katowice, Canal +. Otrzyma?? wiele nagr??d i wyr????nie??, w tym Z??oty Krzy??e Zas??ugi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Lecha Wa???s?. Jego prace znajduj? si? w kilkudziesi?ciu muzeach w Polsce i za granic?. Mia?? wystaw? retrospektywn? w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ryka??a ma na koncie 60 wystaw indywidualnych w Polsce i kilku w innych krajach, bra?? udzia?? w ponad  300 wystawach zbiorowych.

- Jego ca??a tw??rczo??? kr???y wok???? starego Sosnowca, miejsc jego dzieci??stwa, wspomnie??, historii tego miasta. Sosnowiec nie jest miastem zabytk??w, atrakcji turystycznych. Niegdy?? nale??a?? do zaboru rosyjskiego. A wi?c s? pewne podobie??stwa w historii Radomia i Sosnowca. Ryka??a krajobrazy miasta przeni??s?? w obszar sztuki. Jego obrazy budz? zainteresowanie nie tylko w Polsce. Lokalny - jakby si? mog??o wydawa? -  temat budzi zainteresowanie ludzi z wielu kraj??w. Ryka??a jest jednym z nielicznych polskich artyst??w, kt??rego prace sprzedawane s? na zagranicznych targach sztuki m.in. w Kolonii, Frankfurcie, czy Tokio i Chicago. Ludzie nawet z najdalszych zak?tk??w ??wiata, patrz?c na jego obrazy, wspominaj? ??wiat w??asnego dzieci??stwa. I w tym tkwi si??a sztuki tego artysty ?? m??wi Mieczys??aw Szewczuk, kierownik Muzeum Sztuki Wsp????czesnej.

Podczas najnowszej wystawy Muzeum Sztuki Wsp????czesnej mo??emy zobaczy? jeden z du??ych obraz??w autorstwa Jacka Ryka??y ?? ??Sara? o wymiarach 177 cm na 230 cm.

 

 

- Jest to jeden z wi?kszych obraz??w na wystawie. Zwraca uwag?. Czytelny temat. Fragment starego budynku (w Sosnowcu) z bram?, z ostrym ??wiat??em w jednym z okien i w g???bi bramy. Ca??a kolorystyka, zielono-czerwonawa, odrealnia budynek i podw??rko. Ten obraz przywo??uje przesz??o???. Tytu?? obrazu zaskakuje, bo w obrazie nie ma ??adnej postaci. Jakby przywo??ywa?? jak??? dziewczynk?, kt??ra tu kiedy?? mieszka??a. To dawna dzielnica ??ydowska w Sosnowcu. Wok???? centralnego kadru ?? wiele prac Jacka Ryka??y jest malowanych na podstawie fotografii ?? znajduje si? szczeg??lna, szeroka rama. Sk??ada si? ona z kilkudziesi?ciu ma??ych prostok?tnych obrazk??w, w wi?kszo??ci wype??nionych obrazkami malowanymi. W tych powtarza si? jeden motyw: zbite z desek drzwi do kom??rki w ceglanym murze. W innych s? kola??e. W dw??ch fotografie, w kolejnych drobne fragmenty mebli, niekt??re okienka wype??nia po prostu stary fornir, jest stary haczyk z resztkami farby. To przywo??uje miniony ??wiat, kt??ry ju?? nie istnieje, zosta??y tylko ??lady ?? opisuje obraz kierownik muzeum.

Po raz pierwszy Jacek Ryka??a pokaza?? swoje prace w Radomiu podczas Salonu Zimowego w 1981 roku. W??wczas muzeum zakupi??o pierwszy jego obraz ?? ??Tryptyk?, potem w po??owie lat 80. ?? ??Bram? na Wyspia??skiego?. Obraz ??Sara?, kt??ry podarowa?? kilka lat temu, to jego trzecia praca w zbiorach radomskiego muzeum.

 

 

Jacek Ryka??a  jest te?? poet? i dramaturgiem, napisa?? trzy sztuki teatralne, sam je re??yseruje i tworzy scenografi?. Niedawno ??Mleczarni??, zrealizowan? w Teatrze ??l?skim w Katowicach emitowa??a katowicka telewizja. Z kolei ??Ch??odne poranki?  wystawi?? w 2012 roku Teatr Zag???bia w Sosnowcu.

- Nasze kontakty z Jackiem Ryka??? w ostatnich latach s? do??? ??ywe. Zaprosi?? mnie na 60. urodzin. Wtedy otwarto w Sosnowcu wystaw? prac artysty i pokazano ??Mleczarni??. Tre??ci? sztuki jest r??wnie?? wspominanie m??odo??ci w Sosnowcu, przez dw??ch m???czyzn, kt??rzy spotykaj? si? po latach w izbie wytrze??wie?? ?? opowiada kierownik muzeum.

Dorota Trojanowska

(??r??d??o: http://www.cozadzien.pl/kultura/sztuka/15571.html)

Copyright Jacek Rykała ©